Algemene voorwaarden

Definities

 1.  Speurhonden Brabant (hoofdvestiging: MD Sales & Trading Company), gevestigd te Sint-Oedenrode onder KvK nr. 69095337.
 2.  Klant: degene met wie Speurhonden Brabant een overeenkomst is aangegaan.
 3.  Partijen: Speurhonden Brabant en klant samen.

Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen, workshops, evenementen en privé lessen welke Speurhonden Brabant aanbiedt. 

Inschrijving

 1.  Inschrijving door de klant voor een cursus, training, workshop of evenement van Speurhonden Brabant geschiedt altijd schriftelijk (digitaal) middels het daarvoor bestemde inschrijfformulier. Dit inschrijfformulier wordt op verzoek van de klant door Speurhonden Brabant verstrekt. 
 2.  De klant zal op het inschrijfformulier geen foutieve informatie verstrekken. 
 3.  Speurhonden Brabant behoudt het recht om deelnamen van klanten te weigeren zonder enige opgaaf van redenen. 

De instructeurs van Speurhonden Brabant zullen naar beste inzicht, kennis en vermogen haar klant begeleiden en instrueren. 

Trainingsmomenten

 1.  De klant van Speurhonden Brabant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uren voorafgaande aan het afgesproken trainingsmoment melden aan Speurhonden Brabant. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt mag het trainingsmoment niet op een ander moment ingehaald worden en volgt er ook geen restitutie vanuit Speurhonden Brabant. 
 2.  Indien er sprake is van een privé les waarvoor de klant verhindering niet of niet tijdig heeft gemeld aan Speurhonden Brabant wordt het volledige lessengeld door Speurhonden Brabant in rekening gebracht bij de klant. 
 3.  Indien er onvoldoende klanten zijn aangemeld voor een cursus, training of evenement, behoudt Speurhonden Brabant zich het recht voor om een cursus, training of evenement te annuleren, waarbij reeds betaalde deelnamenkosten zullen worden gerestitueerd, of te verplaatsen naar een ander tijdstip. 
 4.  Annulering door de klant kan uitsluitend plaatsvinden tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus, training of workshop, waarbij de reeds betaalde deelnamenkosten worden gerestitueerd onder aftrek van € 20,00 administratiekosten. 
 5.  Indien de klant niet binnen het gestelde termijn van 7 dagen voor aanvang van de cursus, training of evenement zijn of haar deelname annuleert kunnen betaalde deelnamenkosten niet worden gerestitueerd. 
 6.  Het geheel of gedeeltelijk niet volgen van een cursus, training of evenement kan niet leiden tot restitutie van betaalde deelnamenkosten. 
 7.  Restitutie van de deelnamenkosten bij tussentijdse beëindiging van een cursus, training of evenement is niet mogelijk.

Hygiëne & Gezondheid

 1.  De klant is verplicht uitwerpselen van zijn of haar hond onmiddellijk op te ruimen. Dit geldt voor alle trainingslocaties van Speurhonden Brabant en locaties waarbij Speurhonden Brabant en haar klanten te gast is. 
 2.  Bij besmettelijke ziektes zoals: oormijt, kennelhoest, ernstige diarree en dergelijke dient de klant vooraf telefonisch contact op te nemen met Speurhonden Brabant. De klant mag pas weer deelnemen aan de activiteiten van Speurhonden Brabant indien de hond van de klant gezond is verklaard door een dierenarts en hiervoor een schriftelijke bevestiging overhandigt kan worden aan Speurhonden Brabant. 
 3.  De klant is verplicht bij de eerste deelnamen van een van de activiteiten van Speurhonden Brabant het vaccinatieboekje van zijn of haar hond te tonen. Honden die niet tijdig of onvoldoende gevaccineerd zijn kunnen niet worden toegelaten tot de cursus, training of evenement. 
 4.  De volgende vaccinaties stelt Speurhonden Brabant verplicht bij deelname aan al haar activiteiten: a) jaarlijkse cocktail inenting b) kennelhoest inenting.

Betaling

 1.  De deelnamenkosten dienen minimaal 7 dagen voorafgaand van de activiteit betaald te zijn aan Speurhonden Brabant indien hierover geen andere afspraken zijn gemaakt welke schriftelijk zijn vastgelegd. 
 2. Indien het geval van meerdaagse cursussen, trainingen of evenementen dient het totale bedrag aan deelnamenkosten van de activiteeit minimaal 7 dagen voorafgaand van de aanvang van de eerste dag van deelnamen te zijn voldaan aan Speurhonden Brabant.

Aansprakelijkheid

 1.  De klant is ten allen tijde verantwoordelijk voor eventuele schade en letsel die de klant of de hond van de klant veroorzaakt. Deelname is derhalve geheel voor eigen risico. 
 2. Speurhonden Brabant is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of letsel aan de klant, de eigendommen van de klant, de hond van de klant en derden, opgedaan voor, tijdens of na deelnamen aan een of meerdere activiteiten welke door Speurhonden Brabant zijn georganiseerd. Deelnamen aan activiteiten georganiseerd door Speurhonden Brabant is derhalve geheel voor eigen risico. 

Beschadiging & Diefstal

 1.  Speurhonden Brabant heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant apparatuur of producten beschadigt en/of vernield. 
 2. Speurhonden Brabant heeft het recht om deelnamen aan de activiteiten tussentijds te beëindigen zonder restitutie van betaalde deelnamenkosten wanneer duidelijk en aantoonbaar is dat de klant zich schuldig maakt aan het (dan wel niet) moedwillig beschadigen en/of vernielen van apparatuur of producten van Speurhonden Brabant. 
 3.  Speurhonden Brabant heeft het recht om deelnamen aan de activiteiten tussentijds te beëindigen zonder restitutie van betaalde deelnamenkosten wanneer duidelijk en aantoonbaar is dat de klant zich schuldig maakt aan diefstal. 
 4. Speurhonden Brabant meldt diefstal altijd bij de Politie. 

Behoorlijk gedrag

 1.  De klant behoort zich gedurende alle activiteiten georganiseerd door Speurhonden Brabant behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Speurhonden Brabant het recht de klant de deelname aan de activiteit te weigeren zonder opgaaf van redenen en zonder restitutie van betaalde deelnamenkosten. 
 2. Het gebruik van lichamelijk correcties tijdens activiteiten georganiseerd door Speurhonden Brabant is niet toegestaan. Speurhonden Brabant behoudt het recht de klant te verwijderen van de activiteit zonder opgaaf van redenen en zonder restitutie van betaalde deelnamenkosten.

Recht

 1.  Op elke overeenkomst tussen Speurhonden Brabant en de klant is Nederlands recht van toepassing. 
 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.